Obchodní podmínky

Obchodní podmínky společnosti SPORTISIMO s.r.o.

Společnost SPORTISIMO s.r.o., se sídlem Řevnická 170/4, 155 21, Praha 5 - Třebonice, IČ: 26194627, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 78675 (dále jen „Prodávající“) tímto zveřejňuje své obchodní podmínky (dále také „OP“), které platí pro nákup Prodávajícím nabízeného zboží v jejím internetovém obchodě – e-shopu na internetových stránkách www.loap.cz (dále jen „Stránky“).

 

Tyto OP se přiměřeně použijí i pro nákup zboží v prodejnách Prodávajícího, odpovídá-li tomu povaha vztahu.

 

OBCHODNÍ PODMÍNKY

I. VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ

Kupující realizací objednávky akceptuje tyto OP Prodávajícího pro úpravu vzájemných práv a povinností stran ve vztahu vyplývajícím z prodeje Zboží Prodávajícím. Vztahy kupujícího a Prodávajícího se řídí těmito OP, které jsou pro obě strany závazné, pokud není v uzavřené smlouvě stanoveno výslovně něco jiného. OP vymezují práva a povinnosti Prodávajícího a jeho zákazníků (kupujících) a ve svém aktuálním znění tvoří obsah kupní smlouvy (o dodávce zboží), resp. jsou její nedílnou součástí. Práva a povinnosti těmito OP výslovně neupravená se řídí ustanoveními příslušných právních předpisů, zejména občanským zákoníkem (zákon č. 89/2012 Sb.) v platném znění.

 

II. INFORMAČNÍ POVINNOST

Prodávající tímto informuje kupující a kupující provedením objednávky stvrzují, že byli a jsou Prodávajícím informováni o dále uvedeném:

(i) totožnost Prodávajícího: Prodávajícím je společnost SPORTISIMO s.r.o., Řevnická 170/4, 155 21, Praha 5 - Třebonice, IČ: 26194627, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 78675, telefonní čísla a adresa pro doručování elektronické pošty a další kontaktní údaje jsou uvedeny na Stránkách v odkazu – Kontakty

(ii) označení zboží nebo služby (dále jen „Zboží“) a popis jejich hlavních vlastností: je uvedeno na Stránkách jednotlivě u každého Zboží, popřípadě odkazem – prolinkem na další internetové stránky (výrobce/distributora apod.),

(iii) cena Zboží včetně všech daní, poplatků a jiných obdobných peněžitých plnění: je vždy uvedena u jednotlivého Zboží a je konečná a Prodávající není oprávněn ji žádným způsobem jednostranně zvyšovat; pokud povaha Zboží neumožňuje tuto cenu rozumně určit cenu předem je u Zboží vždy uveden konkrétní způsob jejího výpočtu,

(iv) způsobu platby (včetně případné povinnosti hradit zálohy): je vždy uveden s možností výběru kupujícího u jednotlivého Zboží, volba z nabízených způsobů platby za Zboží je na kupujícím a zvolený způsob platby již následně nelze bez souhlasu Prodávajícího měnit,

(v) způsob dodání nebo plnění Zboží: je vždy uveden s možností výběru kupujícího u jednotlivého Zboží, volba z nabízených způsobů dodání/dopravy je na kupujícím a zvolený způsob dodání již následně nelze bez souhlasu Prodávajícího měnit,

(vi) času dodání nebo plnění Zboží: v nabídce Zboží na Stránkách je uvedeno, zda je Zboží dostupné (bohužel se může stát, že některé Zboží je dočasně nedostupné a nelze je tudíž objednat/zakoupit, za což se omlouváme a budeme se snažit jeho dostupnost zajistit); Zboží může být dostupné na prodejnách či ve skladu Prodávajícího; u konkrétního Zboží je na Stránkách vždy uvedena lhůta (časové rozmezí), kdy bude Zboží dostupné pro vyzvednutí na konkrétní prodejně či bude doručeno prostřednictvím kupujícího zvolené dopravy,

(vii) nákladech na dodání Zboží: jsou vždy uvedeny u jednotlivých způsobů dodání Zboží, volbou způsobu dodání Zboží kupující zároveň volí a souhlasí s příslušnými náklady – cenou, jež musí uhradit za dodání Zboží,

(viii) údajích o existenci práv z vadného plnění, případně také o záruce za jakost, poprodejním servisu a jejich podmínkách: kupující má práva z vadného plnění a Prodávající poskytuje servis za podmínek, jak jsou uvedena dále v těchto OP zejména v článku X. těchto OP,

(ix) o tom, že Prodávající uchovává v digitální a chráněné podobě obsah objednávek vedoucích k uzavření smlouvy o dodávce Zboží s kupujícím, a to včetně kupujícím sdělených osobních a dalších údajů a pro jejich ochranu používá aktuální technická opatření odpovídající aktuálně používaným obvyklým technickým systémům a zabezpečením; kupující je oprávněn kdykoliv požádat o sdělení aktuálně používaných technických prostředků a Prodávající tyto kupujícímu na dotaz sdělí v rozsahu dostatečném pro informovanost kupujícího a neohrožujícím obchodní tajemství a jinou důvěrnost informací Prodávajícího,

(x) o tom, že digitální obsah objednávek a dalších případných údajů uchovávaný Prodávajícím je slučitelný (a použitelný) s běžně aktuálně používaným

(i) hardwarem, tj. osobními počítači na platformách PC – personal computer a Mac – společnosti Apple a

(ii) softwarem – běžně používanými kancelářskými systémy, tj. zejména kancelářský balík Microsoft Office – aktuálně používaný (zejména formát word, excel atd.), Acrobat reader (zejména formát PDF), běžné webové/internetové formáty (formát html). Prodávající v souladu s příslušnými právními předpisy výše uvedené formáty a názvy sděluje ve snaze srozumitelného sdělení v běžně používané formě,

(xi) nákladech na prostředky komunikace na dálku, kdy s využitím/používáním Stránek nejsou spojeny žádné další náklady, poplatky apod., s výjimkou nezbytných poplatků na internetové připojení, které si hradí kupující v závislosti na jím využívané služby internetového připojení,

(xii) o možnosti odstoupení, kdy kupující má právo odstoupit od smlouvy o koupi Zboží bez udání důvodu, a to ve lhůtě 30 (pro Členy Klubu – jak je definováno dále ve lhůtě 90) dnů ode dne převzetí Zboží (jeho poslední části), a to jak je uvedeno dále v článku IX. Těchto VOP,

(xiii) o tom, že kupující je oprávněn zaslat Prodávajícímu stížnosti jakoukoliv formou komunikace používanou Prodávajícím (viz. – Kontakty) a v jakékoliv věci a Prodávající se jimi bude zabývat a učiní vše, aby je vyřídil, Prodávající může používat pro vyřizování stížnosti i automatizovaný komunikační systém; kupující se dále může obrátit se stížností na orgán dohledu nebo státního dozoru, kterým je (a) Česká obchodní inspekce (www.coi.cz) - pro ochranu spotřebitele, (b) živnostenské úřady (www.statnisprava.cz) - dozor nad dodržováním povinností oblasti obchodu a služeb, (c) Úřad na ochranu osobních údajů (www.uoou.cz) - ochrana osobních údajů; v případě, že strany nedohodnou na smírném vyřešení jejich sporů, může se kterákoli z nich obrátit na příslušný soud,

(xiv) o tom, že objednávka, resp. z ní plynoucí kupní smlouva, bude u Prodávajícího uložena a Prodávající umožní k ní na vyžádání kupujícímu přístup, a že nejpozději do okamžiku dodání Zboží zašle/vyexportuje kupujícímu na jeho e-mail dle objednávky potvrzení o uzavřené kupní smlouvě odpovídající kupujícím učiněné objednávce Zboží; takové potvrzení kupní smlouvy odpovídá vzoru, jež je [ZDE – odkaz na vzor potvrzení kupní smlouvy],

(xv) o tom, že objednávka a další kroky vedoucí k uzavření smlouvy a Stránky takové jsou v českém jazyce,

(xvi) o tom, že k uzavření smlouvy dochází prostřednictvím vyplnění nezbytných údajů – objednáním Zboží prostřednictvím Stránek, tj. vyplněním nezbytných údajů v rámci objednávkového/e-shopového formuláře a jeho potvrzením/objednáním Zboží na Stránkách, a to potvrzením/odkliknutím tlačítka [Potvrdit nákup] /[Potvrdit nákup a zaplatit],

(xvii) v případě zjištění chyb vzniklých při zadávání dat před potvrzením/odesláním objednávky kupujícím je možné tyto opravit, a to stejným způsobem, jakým byly příslušné údaje zadány,

(xviii) o tom, že Prodávající na Stránkách zveřejní kodexy chování, které jsou pro něj závazné nebo které dobrovolně dodržuje; v případě že Stránky kodex chování neobsahují, není zatím žádný kodex chování pro Prodávajícího závazný,

(xix) o tom, že kupující je oprávněn si v textové podobě kromě objednávky Zboží/ smlouvy na její koupi tzv. stáhnout ze Stránek i znění těchto OP,

(xx) v případě, že z jakéhokoliv důvodu (omylu apod.) se ujednání těchto OP odchylují od zákonných ustanovení na ochranu kupujících – spotřebitele, pak se k nim nepřihlíží; To platí i v případě, že se kupující vzdá zvláštního práva, které mu zákon poskytuje,

(xxi) o tom, že Prodávající zajišťuje, že recenze pocházejí od kupujícího tak, že recenze na produkty jsou zveřejňovány pouze od kupujících, kteří si dané Zboží skutečně zakoupili (mají doručenou nebo vyzvednutou objednávku); zařazovány jsou pouze recenze od kupujícího z kontaktního e-mailu, který uvedl v doručené/vyzvednuté objednávce Zboží, a to na takto dodané Zboží, nebo od kupujícího přihlášeného v rámci zákaznického účtu na www.sportisimo.cz (Sportisimo Klub), a také jen ohledně jím zakoupeného zboží; k ověřování výše uvedených skutečností dochází automatizovaným systémem,

(xxii) Prodávající může uvádět na Stránkách doporučení/doporučené Zboží, a to na základě přepočtu algoritmu, který zohledňuje prodejní sezónu, datum zahájení prodeje Zboží, aktuální skladovou dostupnost Zboží, počet objednaných kusů Zboží, hodnocení Zboží, počet zobrazení daného Zboží na Stránkách, přiřazení Zboží k produktovým podkategoriím v rámci katalogu Prodávajícího, cenové marže a partnerské marketingové akce; relativní váha jednotlivých kategorií je stejná, a to však s možnou odchylkou +/- 20% u jednotlivých kategorií; Prodávající je oprávněn výše uvedené kategorie upravovat, aniž by je zde zveřejňoval; na dotaz kupujícího, sdělí Prodávající konkrétní použité kategorie a jejich váhu.

 

III. PŘEDMĚT SMLOUVY A JEJÍ UZAVŘENÍ

3.1 Kupující má prostřednictvím e-shopu na Stránkách možnost koupit Zboží nabízené Prodávajícím, tj. uzavřít s Prodávajícím kupní smlouvu na koupi Zboží (dále také „Smlouva“).

3.2 Nákup Zboží prostřednictvím Stránek je Prodávajícím nabízen v rámci své maloobchodní činnosti a není zamýšlen pro prodej Zboží za účelem jeho dalšího prodeje v rámci podnikatelské činnosti kupujícího. V případě, že kupující chce nakoupit zboží za účelem vykonání své podnikatelské – ekonomické činnosti, je povinen v rámci realizace objednávky toto označit a splnit Prodávajícím určené povinnosti vedoucí k uzavření Smlouvy, ke kterému nemusí dojít prostřednictvím Stránek, a to dle volby Prodávajícího.

3.3 K uzavření Smlouvy mezi kupujícím a Prodávajícím dochází prostřednictvím vyplnění nezbytných údajů týkajících se specifikace Zboží (určení Zboží, velikost, barevné provedení apod.), určení způsobu platby za Zboží, určení způsobu dodání Zboží, specifikace kupujícího a případně další potřebné údaje dle aktuálního formuláře pro provedení objednávky/uzavření Smlouvy. Kupující je povinen a zároveň oprávněn vyplněné údaje před konečným odesláním/potvrzením objednávky Zboží zkontrolovat vyplněné údaje a tyto údaje opravit/upravit, a to stejným způsobem, jakým byly tyto údaje zadány. Po potvrzení/odeslání objednávky, které nastává okamžikem, kdy kupující potvrdí/odklikne tlačítko [Potvrdit nákup] /[Potvrdit nákup a zaplatit], již údaje nelze měnit a objednávka je závazná a došlo tím k uzavření Smlouvy s výjimkou dále uvedeného bodu.

3.4 Prodávající je v závislosti na charakteru obchodu, který není obvyklý (množství Zboží, výše ceny, náklady na přepravu, vzdálenosti apod.) oprávněn požádat kupujícího o autorizaci/potvrzení objednávky ještě jiným vhodným způsobem (kromě jejího potvrzení na Stránkách), např. telefonicky či písemně. Odmítne-li kupující objednávku požadovaným způsobem autorizovat, považuje se objednávka za neprovedenou a kupní smlouva za neuzavřenou.

3.5 V případě, že kupující neuhradí kupní cenu dle provedené objednávky/uzavřené Smlouvy, nebude Zboží Prodávajícím dodáno a Smlouva/objednávka bude zrušena.

3.6 Prodávající umožňuje v oprávněných případech také uzavření Smlouvy prostřednictvím jiných prostředků komunikace na dálku než prostřednictvím Stránek, tj. zejména prostřednictvím e-mailové komunikace s Prodávajícím či telefonicky apod. V tomto případě dochází k uzavření Smlouvy až okamžikem, kdy:

(i) kupující obdrží od Prodávajícího prostřednictvím komunikace na dálku (zejména e-mailové korespondence) shrnutí veškerých podstatných náležitostí Smlouvy, tj. specifikace Zboží, ceny, způsob dodání Zboží, nákladů na dodání Zboží, způsob placení apod., a zároveň

(ii) kupující neodmítne do 12 hodin od obdržení výše uvedeného shrnutí Smlouvy prostřednictvím e-mailové zprávy prostřednictvím kontaktního formuláře s uvedením případného čísla objednávky či jiného Prodávajícím určeného údaje pro identifikaci objednávky.

3.7 Prodávající neodpovídá za to, že kupující neobdržel příslušnou elektronickou komunikaci, popřípadě i objednané Zboží, bylo-li doručováno na adresy sdělené kupujícím, avšak k příslušným adresám má právo (jen/také) třetí osoba, která doručované převzala, popř. odmítla apod. Prodávající není schopen ani oprávněn zjišťovat a kontrolovat správnost kupujícím zadaných údajů při objednávce Zboží. Kupující odpovídá za správnost a řádnost vyplněných údajů a nese veškerá rizika spojená s tím, jaké údaje při objednání Zboží zadal.

3.8 Prodávající je oprávněn používat technické/digitální prostředky ochraňující před automatickým (nikoli lidským) vyplňováním formulářů pro objednávky.

3.9 K uzavření Smlouvy mezi Prodávajícím a kupujícím dochází na základě řádného/správného vyplnění objednávkového formuláře ve všech povinných údajích (vyplnění nepovinných údajů je na vůli kupujícího) na Stránkách a konečného potvrzení/odeslání objednávky kupujícím, ke kterému dochází potvrzením/odkliknutím tlačítka [Potvrdit nákup]/[Potvrdit nákup a zaplatit], Prodávající potvrdí kupujícímu prostřednictvím prostředků komunikace na dálku přijetí objednávky (zejména prostřednictvím e-mailové zprávy na adresu uvedenou kupujícím).

3.10 Předmětem koupě/prodeje dle Smlouvy jsou pouze položky Zboží výslovně uvedené v objednávce/Smlouvě, pokud nebylo sjednáno mezi Kupujícím a Prodávajícím jinak.

3.11 Kupující bere na vědomí, že s ohledem na realizaci nákupů prostřednictvím Stránek (a také na prodejnách) a aktualizaci příslušných údajů na Stránkách se může stát, že kupujícím objednané Zboží je již vyprodáno (přestože na Stránkách je doposud uvedeno jako dostupné). V tomto případě bude Prodávající o této skutečnosti kupujícího informovat bezodkladně poté, co ji zjistí. Nedohodnou-li se strany ani do 2 dnů jinak (na prodloužení termínu objednávky či jiné změně objednávky), Smlouva zaniká a žádná ze stran není oprávněn a po druhé straně požadovat jakékoliv náhrady. apod.

3.12 Prodávající se uzavřenou Smlouvou zavazuje, že bude kupujícím dodávat:

- bezvadné zboží v souladu se specifikací uváděnou na Stránkách v popisu Zboží, popř. v objednávce Zboží nebo s vlastnostmi obvyklými pro daný druh Zboží

- vyhovující veškerým normám, předpisům a nařízením platným na území ČR,

- vybavené českými návody k obsluze a seznamy opraven, je-li to pro daný druh Zboží obvyklé,

- daňový doklad (faktura) je v papírové podobě vkládána fyzicky do dodávaného balíku se zbožím a/nebo je posílána v elektronické podobě na e-mail, ze kterého byla učiněna objednávka.

3.13 Na žádost kupujícího Prodávající mu vydá doklad o zakoupení Zboží s uvedením data prodeje, popisem Zboží, ceny Zboží, místo dodávky, datum dodávky, a to spolu s identifikačními údaji Prodávajícího. Toto Prodávající splní také zasláním kopie objednávky Zboží. Prodávající zároveň doručí kupujícímu nejpozději do okamžiku dodání Zboží na e-mail dle objednávky kupujícího potvrzení o uzavřené kupní smlouvě odpovídající kupujícím učiněné objednávce Zboží; takové potvrzení kupní smlouvy odpovídá vzoru, jež je [ZDE – odkaz na vzor potvrzení kupní smlouvy].

3.14 Kupující má možnost odstoupit od již uzavřené Smlouvy (stornovat nebo změnit objednávku) v případě, že nejpozději do 2 hodin od uzavření Smlouvy (potvrzení provedené objednávky) nebo do doručení objednávky na balicí linku oznámí tuto skutečnost Prodávajícímu vyplněním kontaktního formuláře zde nebo na stránce Kontakty.

 

IV. MÍSTO PLNĚNÍ/DODÁNÍ

4.1 Místem plnění – dodání Zboží je místo určené kupujícím v objednávce/Smlouvě. Prodávající dodává na všechny doručovací adresy v ČR, Prodávající dle jeho volby může v rámci Stránek omezit dodávání Zboží mimo ČR.

4.2 Zboží je dodáváno ze skladu, popř. z vybraných prodejen Prodávajícího. Adresa skladu je: SPORTISIMO s.r.o., Contera Park Ostrava D1, hala A, Žižkova 707/11, 711 00 Ostrava-Hrušov.

4.3 Kontaktním místem v rámci e-shopu je zákaznické centrum Prodávajícího na adrese: SPORTISIMO s.r.o., Contera Park Ostrava D1, hala A, Žižkova 707/11, 711 00 Ostrava-Hrušov, (Veškeré kontakty naleznete zde).

4.4 Vlastnické právo ke Zboží přechází na kupujícího doručením Zboží na adresu uvedenou kupujícím (bez ohledu na to, kdo Zboží převzal).

4.5 V případě, že kupující objednává Zboží pro třetí osobu (smlouva ve prospěch třetího), nabývá třetí osoba práva ke Zboží jeho převzetím (a stává se jeho kupujícím se všemi právy a povinnostmi). V případě, že třetí osoba Zboží odmítne, nabývá práva ke Zboží kupující a Smlouva platí nadále mezi kupujícím a Prodávajícím. Prodá-li kupující zboží třetí osobě, nenabývá třetí osoba vůči Prodávajícímu žádná práva.

4.6 Kupujícímu doporučujeme si Zboží při převzetí řádně a důkladně zkontrolovat a prohlédnout. V případě, že shledá na Zboží vadu nebo shledá jiný rozpor s objednávkou, žádáme kupujícího, aby toto bezodkladně oznámil Prodávajícímu způsobem uvedeným dále pro uplatnění vad Zboží (reklamace).

4.7 [Osobní odběr] Prodávající může umožnit osobní odběr Zboží na vybraných prodejnách Prodávajícího; tato skutečnost bude uvedena na Stránkách v rámci objednávkového formuláře jako možnost osobního odběru. Pro osobní odběr Zboží obdrží kupující identifikační kód, který musí předložit při odběru Zboží. Prodávající splní svou povinnost dodat Zboží kupujícímu tím, že je předá osobě, která se prokáže příslušným kódem. Prodávající může požadovat za odběr Zboží, resp. jednotlivé položky Zboží, cenu za dodání, jelikož Prodávající bude Zboží na prodejnu dodávat z jiné prodejny či skladu. Tato cena se může lišit s ohledem na to, zda je kupující členem klubu Prodávajícího apod. Cena dodávky Zboží bude vždy uvedena jako konečná (včetně DPH apod.) na Stránkách v rámci objednávkového formuláře. Cena za dodání je splatná společně se Zbožím.

4.8 [Akce Poslední kus] Prodávající může při nákupu v e-shopu umožnit nákup vybraných posledních skladových kusů zboží na prodejnách v tzv. akci „Koupit poslední kus“. V takovém případě může kupující zvolit variantu klasického doručení zboží na adresu kupujícího a/nebo vyzvednutí zboží na konkrétní prodejně, kde je zboží skladem. Při objednávce zboží v rámci akce „Koupit poslední kus“: (i) lze zakoupit v rámci jedné objednávky/kupní smlouvy pouze jeden kus zboží a nelze v rámci takovéto objednávky kupovat více zboží, (ii) není možno takové zboží vyměnit za jiné, ale je samozřejmě možno za standardních podmínek od smlouvy odstoupit (vrátit zboží), kdy kupující obdrží zpět zaplacenou kupní cenu, a to i v případě zjištění vady zboží; v případě, že prodávající při zpracování takovéto objednávky zjistí poškození (vadu) zboží, bude nuce/oprávněn takovou objednávku zrušit (odstoupit od kupní smlouvy), nedohodnou-li se strany jinak, například na slevě odpovídající poškození zboží apod.

 

V. CENA

5.1 Kupní ceny Zboží uvedené na Stránkách jsou platné v okamžiku objednání Zboží/uzavření Smlouvy, ke kterému dochází potvrzením/odkliknutím tlačítka [Potvrdit nákup]/[Potvrdit nákup a zaplatit]. Prodávající si vyhrazuje právo změny cen před uzavřením Smlouvy, tedy i v průběhu vyhledávání Zboží na Stránkách, a to i když je Zboží vloženo do nákupního košíku apod., konečná cena Zboží je vždy zřetelně uvedena před potvrzením/odkliknutím tlačítka [Potvrdit nákup]/[Potvrdit nákup a zaplatit].

5.2 V případě tiskové chyby u ceny Zboží je Zboží prodáváno za cenu bezchybnou, byla-li zjevná a v případě nikoliv zjevné, avšak prokazatelné tiskové chyby k uzavření Smlouvy nedochází.

5.3 Kupní cena je považována za zaplacenou s ohledem na výběr způsobu placení teprve připsáním celé kupní ceny za Zboží na účet Prodávajícího, nebo uhrazením v hotovosti na pokladně Prodávajícího, nebo přepravní společnosti v případě platby dobírkou.

5.4 Kupní cena uvedená na Stránkách v rámci objednávky a uzavřené Smlouvy je konečnou cenou za koupi Zboží (cena za (i) dodání a (ii) způsob platby je uváděna zvlášť), a to včetně veškerých daní, poplatků apod., pokud není výslovně na Stránkách a v rámci objednávky/Smlouvy uvedeno jinak (cena za specifické balení apod.).

5.5 Prodávající není povinen, avšak je oprávněn, doručovat kupujícím fakturu či jiný doklad vztahující se ceně (a jejímu placení). Dokladem o výši ceny a povinnosti k její úhradě sjednaným mezi Prodávajícím a kupujícím je objednávka/Smlouva.

5.6 Za den uskutečnění zdanitelného plnění se považuje den dodání Zboží, není-li příslušným právním předpisem stanoveno jinak.

5.7 Kupující je povinen uhradit kupní cenu jím zvoleným způsobem, a to včetně ceny za jím zvolený způsob doručení Zboží a ceny za zvolený způsob platby.

 

VI. DODACÍ LHŮTY

6.1 Prodávající doručuje Zboží ve lhůtě uvedené na Stránkách pro objednané Zboží.

6.2 Zboží je dodáváno prostřednictvím kupujícím zvoleného způsobu dodání s tím, že Zboží je předáno vybranému přepravci (způsobu dodání) a jím doručováno ve lhůtě uvedené na Stránkách. Konečná doba na dodání Zboží závisí na kupujícím zvoleném způsobu dodání Zboží. Lhůta k dodání Zboží může být určena určitým intervalem. Konkrétní čas doručení bude kupujícímu sdělen zvoleným přepravcem.

6.3 Není-li lhůta pro dodání u Zboží konkrétně uvedena, pak činí 30 dní od odeslání objednávky/uzavření Smlouvy a zaplacení sjednané ceny Zboží včetně ceny dopravy a platebního prostředku. V případě lhůty určené dle dnů, platí, že jde o dny pracovní, není-li uvedeno jinak.

6.4 Lhůta pro doručení Zboží začíná běžet ode dne učinění objednávky/uzavření Smlouvy a v případě volby úhrady ceny za dodání Zboží jiným způsobem než při převzetí Zboží od okamžiku provedení úhrady ceny za dodání Zboží.

6.5 Lhůta pro doručení Zboží může být přiměřeně k okolnostem prodloužena, jestliže zpoždění je způsobeno vyšší mocí, nebo okolnostmi nezaviněnými Prodávajícím, maximálně však lhůta pro doručení činí 30 dní.

6.6 Nemůže-li Prodávající doručit Zboží v uvedené lhůtě, oznámí tuto skutečnost bez zbytečného odkladu kupujícímu. Nedohodnou-li se strany ani do pěti (5) dnů jinak (na prodloužení termínu doručení Zboží či jiné změně objednávky), může kupující od smlouvy odstoupit a žádná ze stran není oprávněna po druhé straně požadovat jakékoliv náhrady apod.

 

VII. NÁKLADY NA DODÁNÍ ZBOŽÍ

7.1 Kupující je vedle kupní ceny povinen Prodávajícímu uhradit stejným způsobem jako kupní cenu za Zboží také náklady/cenu za dodání Zboží, a to v ceně uvedené u jím zvoleného způsobu dodání Zboží.

7.2 Cena za dodání – dopravu Zboží se liší dle kupujícím zvoleného způsobu dodání Zboží a obsahuje veškeré daně (zejména DPH), poplatky apod.

7.3 Aktuální výše ceny za dodání Zboží je včetně DPH a je vždy uvedena u jednotlivých způsobů dodání. S ohledem na možné změny cen za dodání Zboží (dopravci) nejsou tyto ceny uváděny a aktualizovány zde, ale vždy u Zboží na Stránkách.

7.4 Prodávající může – dle informací u dodání Zboží – dodávat určité Zboží od určité výše kupní ceny zdarma nebo za zvýhodněné ceny.

 

VIII. ZPŮSOB PLATBY

8.1 Kupující je povinen uhradit cenu za Zboží, tj. kupní cenu, cenu za dodání Zboží a cenu za jím zvolený způsob provedení platby, popřípadě další sjednané ceny či poplatky jedním ze způsobů umožněných Prodávajícím, který je u konkrétního Zboží nabízen, tj. zejména:

(i) tzv. dobírkou – tj. hotově při převzetí zásilky,

(ii) online platbou prostřednictvím Prodávajícím používaného platebního systému

(iii) okamžitý bankovní převod vybraných bank

8.2 S kupujícím zvoleným způsobem placení může být spojena cena, kterou je kupující za takto zvolený způsob úhrady kupní ceny zaplatit společně s kupní cenou Zboží. S ohledem na možné změny cen za způsob platby nejsou tyto ceny uváděny a aktualizovány zde, ale vždy u Zboží na Stránkách. Cena za kupujícím zvolený způsob platby obsahuje vždy veškeré daně (zejména DPH), poplatky apod.

 

IX. ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY BEZ UVEDENÍ DŮVODU, VÝMĚNA ZBOŽÍ

9.1 Kupující má právo odstoupit smlouvy o koupi Zboží uzavřené prostřednictvím Stránek/od koupě Zboží realizované prostřednictvím Stránek (prostředků komunikace na dálku) bez udání důvodu za dále uvedených podmínek.

9.2 Kupující má právo odstoupit od Smlouvy realizované prostřednictvím Stránek i bez udání důvodu, a to ve lhůtě 30 dnů ode dne převzetí Zboží (dodávky poslední části Zboží či posledního kusu Zboží).

9.2.1 Kupující, který je: (i) členem Klubu Sportisimo (má/vlastní klubovou kartu Sportisimo) a/nebo (ii) registrovaným zákazníkem (dále také „Člen Klubu“), má právo odstoupit od Smlouvy (vrátit zboží) bez udání důvodu, a to ve lhůtě 90 dnů (nikoliv tedy měsíc).

9.2.2 Člen Klubu má právo odstoupit od Smlouvy (vrátit zboží) ve výše uvedené lhůtě bez udání důvodu při nákupu Zboží prostřednictvím Stránek a také i při nákupu Zboží přímo na prodejnách Prodávajícího.

9.2.3 Prodloužení lhůty na odstoupení od smlouvy (vrácení zboží) bez udání důvodu na 90 dnů a umožnění odstoupení od smlouvy (vrácení zboží) bez udání důvodu i při nákupu přímo v prodejnách platí pouze pro Členy Klubu a neplatí tedy obecně pro koupi prostřednictvím Stránek (e-shopu) a Kupující, jež nejsou Členy Klubu.

9.3 Písemné oznámení o odstoupení kupující doručí Prodávajícímu spolu se zbožím určenému k vrácení:

(i) poštou na adresu SPORTISIMO s.r.o., Contera Park Ostrava D1, hala A, Žižkova 707/11, 711 00 Ostrava-Hrušov,

(ii) prostřednictvím formuláře na Stránkách, (Odstoupení od kupní smlouvy); kupující vloží formulář spolu s fakturou do zásilky,

(iii) jiným vhodným způsobem - např. vyplněním kontaktního formuláře na Stránkách.

9.4 Lhůta pro odstoupení je dodržena v případě odeslání oznámení o odstoupení od smlouvy před uplynutím příslušné 30denní (v případě Členů Klubu 90denní) lhůty.

9.5 Kupující není oprávněn odstoupit od Smlouvy o dodávce Zboží v zapečetěném obalu, které z důvodu ochrany zdraví nebo z hygienických důvodů není vhodné vrátit poté, co jej kupující porušil – např. sluchátka do uší apod.

9.6 Odstoupí-li kupující od Smlouvy, zašle nebo předá Prodávajícímu bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 14 dnů od odeslání oznámení o odstoupení od smlouvy, Zboží, které od něho obdržel. V případě pochybností o tom, zda Zboží bylo zakoupeno u Prodávajícího, je kupující povinen prokázat na výzvu Prodávajícího, že se jedná o Zboží zakoupené u Prodávajícího dle Smlouvy, od které je odstupováno. Kupující Zboží vrátí Prodávajícímu na adresu SPORTISIMO s.r.o., Contera Park Ostrava D1, hala A, Žižkova 707/11, 711 00 Ostrava-Hrušov, Zboží bude zpět zasláno jako obyčejná zásilka. Dobírky nebudou přijaty! Kupující může vrátit Zboží i na kterékoliv prodejně Prodávajícího.

9.7 Prodávající vrátí kupujícímu bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů od, obdržení Zboží, nebo dodání potvrzení Kupujícím, že ten Zboží odeslal, podle toho, co nastane dříve, všechny peněžní prostředky včetně nákladů na dodání, které od něho na základě Smlouvy přijal, a to stejným způsobem, kterým je přijal, nedohodnou-li se strany jinak. Prodávající vrátí kupujícímu přijaté peněžení prostředky jiným způsobem jen tehdy, pokud s tím kupující souhlasil a pokud mu tím nevzniknou další náklady. Kupující si může zvolit způsob vrácení peněz, a to: buď (i) poštovní poukázkou vyplacenou v hotovosti, nebo (ii) převodem na účet, jehož číslo uvede v oznámení o odstoupení, (iii) osobně na prodejnách Prodávajícího.

9.8 Jestliže kupující zvolil jiný, než nejlevnější způsob dodání Zboží, který Prodávající nabízí, vrátí Prodávající kupujícímu náklady na dodání Zboží ve výši odpovídající nejlevnějšímu nabízenému způsobu dodání Zboží. V případě, že Kupující od Smlouvy odstoupí jen ohledně části Zboží (kupující koupil v rámci jedné Smlouvy/objednávky více Zboží a odstupuje/vrací jen některé Zboží) a cena za dopravu veškerého Zboží byla určena/sjednána v rámci jedné Smlouvy/objednávky jednou částkou za všechno Zboží, pak Prodávající kupujícímu zaplacenou cenu za dopravu Zboží nevrací (takovou cenu dopravy vrací pouze v případě, že kupující odstoupí od celé Smlouvy, tj. veškerého Zboží koupeného v rámci jedné Smlouvy/objednávky).

9.9 Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, nese kupující náklady spojené s navrácením zboží Prodávajícímu, a to i v tom případě, kdy Zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou; v případě, že Zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou a dopravu Zboží není schopen zajistit kupující, zajistí přepravu Zboží od kupujícího (z místa určeného kupujícím) Prodávající, přičemž kupující je povinen uhradit cenu za dopravu do centrálního skladu Prodávajícího ve výši 1500 Kč.

9.10 V případě, že Zboží po odstoupení od Smlouvy bude vráceno již použité, poškozené, znečištěné, popř. bez dokladů dodávaných se Zbožím, pak kupující odpovídá Prodávajícímu za snížení hodnoty Zboží, které vzniklo v důsledku nakládání s tímto Zbožím jinak, než je nutné k tomu, aby se seznámil s povahou, vlastnostmi a funkčností Zboží (dále jen „Náhrada“). Prodávající uplatní nárok na Náhradu u kupujícího tak, že mu zašle od kupujícího přijaté finanční prostředky za koupi Zboží snížené o Náhradu, popř. bude-li snížení hodnoty zjištěno až po vracení kupní ceny, je Kupující povinen uhradit Prodávajícímu Náhradu do deseti (10) po výzvě k úhradě.

9.11 V případě odstoupení od Smlouvy, jejímž předmětem je poskytnutí služby, a čerpání služby bylo na žádost kupujícího zahájeno před uplynutím lhůty pro odstoupení, je kupující povinen uhradit cenu služeb poskytnutých do okamžiku odstoupení.

9.12 Při první výměně zboží neúčtuje Prodávající Kupujícímu žádné poplatky za balné a poštovné. Výměnu zboží lze provést v kterékoliv provozovně Prodávajícího, vždy v celkové ceně za výrobek stejné nebo vyšší, než byla kupní cena na výrobek původní. V případě, že bude cena nového výrobku vyšší, bude rozdíl v ceně Kupujícím uhrazen přímo v místě výměny. Vracené zboží bude v jeho originálním obalu, nepoužité, nepoškozené, včetně případného příslušenství, schopné dalšího prodeje. Kupujícím bude předložen kupní doklad na vracené zboží.

 

 

 

X. DALŠÍ UJEDNÁNÍ

10.1 V případě, že Prodávající poskytne kupujícímu další výhody spojené s koupí Zboží, jako například výměna Zboží v delších lhůtách apod. platí tyto výhody a s tím spojené další povinnosti za podmínek sjednaných při koupi Zboží a podmínek uváděných Prodávajícím v příslušných materiálech.

10.2 Pro uplatňování nároků kupujícího se použijí přiměřeně tomu odpovídající ustanovení těchto OP a popřípadě obvyklé postupy v obchodě použitelné pro realizaci práv kupujícího s přihlédnutím k ochraně kupujícího jako spotřebitele.

10.3 Mimosoudní vyřizování stížností spotřebitelů zajišťuje Prodávající prostřednictvím kontaktního formuláře níže. Informaci o vyřízení stížnosti kupujícího zašle Prodávající na elektronickou adresu Kupujícího.

 

XI. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

11.1 Tyto OP platí ve znění uvedeném na Stránce Prodávajícího v den učinění objednávky/uzavření Smlouvy tehdy, není-li mezi účastníky písemně dohodnuto něco jiného. Odešle-li kupující objednávku/dojde-li k uzavření Smlouvy po dni, v němž došlo ke změně OP, platí OP již v aktuálním znění.

11.2 Prodávající je oprávněn tyto OP dle svého uvážení měnit s tím, že změna OP bude vždy zveřejněna na Stránce, resp. na Stránce budou vždy uvedeny OP v aktuálním znění.

11.3 Kupující si mohou kdykoliv tyto OP stáhnout a uchovat.

 

Tyto obchodní podmínky jsou platné od 5.9. 2023.