Ochrana osobních údajů

 

 1. Tato pravidla ochrany osobních údajů (dále jen „pravidla") stanovují pravidla zpracování osobních údajů v souladu s právními předpisy, zejm. GDPR. Účelem těchto pravidel o zpracování osobních údajů je umožnit vám kontrolu, zajistit informovanost a obeznámit vás s tím, které osobní údaje shromažďujeme, proč je shromažďujeme a jak je používáme.

 

 1. Správcem vašich osobních údajů je obchodní společnost PICCOLLO Sport s.r.o., IČO: 067 06 649, zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod C 287515, se sídlem Řevnická 170/4, Třebonice, 155 21 Praha 5, Česká republika (dále jen „Piccollo Sport“ nebo „Prodávající“).

 

 1. Společnost Piccollo Sport zpracovává osobní údaje těchto subjektů osobních údajů:

 

 1. Kupujících, kteří uzavřeli s Prodávajícím kupní smlouvu, popř. o ní jednají.
 2. Návštěvníků webu Prodávajícího dostupného na loap.cz a www.loap.eu (dále jen „web“),
 3. Účastníků soutěže pořádané společností Piccollo Sport.

 

Osobní údaje Kupujících

 

 1. Při uzavření kupní smlouvy (přes web, e-mailem, osobně) jsou vyžadovány osobní údaje vás jako Kupujícího, které jsou nutné pro úspěšné vyřízení zakázky (v rozsahu jméno, příjmení, adresa/sídlo, telefonní číslo, e-mailová adresa, IČO, DIČ). Účelem zpracování osobních údajů je vyřízení zakázky, výkon práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi Prodávajícím a vámi jako Kupujícím, prodej zboží a poskytování služeb, jejich fakturace, účetní a daňové účely, vyřizování reklamací, vymáhání pohledávek, ověřování a hodnocení platební morálky prostřednictvím registrů dlužníků, vlastní marketingové a obchodní účely, včetně přímého marketingu (zasílání obchodních sdělení, telemarketing, provádění průzkumů trhu).

 

 1. Zákonným důvodem (titulem) pro zpracování osobních údajů je plnění smlouvy dle čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR, plnění právní povinnosti správce dle čl. 6 odst. 1 písm. c) GDPR a oprávněný zájem Prodávajícího dle čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR. Oprávněným zájmem Prodávajícího je zpracování vašich osobních údajů pro účely ověřování a hodnocení platební morálky prostřednictvím registrů dlužníků, přímý marketing (zasílání obchodních sdělení a telemarketing) a provádění průzkumu trhu. Proti zpracování osobních údajů pro účely přímého marketingu v rozsahu jméno, příjmení, e-mailová adresa, tel. číslo můžete jako Kupující podat námitku dle čl. 21 GDPR na e-mailové adrese vseved@loap.cz. V takovém případě Prodávající tyto údaje dále nezpracovává, dokud neprokáže závažné oprávněné důvody pro zpracování, které převažují nad zájmy nebo právy a svobodami subjektu údajů, nebo pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků.

 

 

Osobní údaje návštěvníků webu

 

 1. Jako návštěvník webu vyplněním kontaktního formuláře:
  1. Souhlasíte s použitím svých osobních údajů pro účely elektronického zasílání obchodních sdělení (newsletterů), reklamních materiálů, přímého prodeje, průzkumů trhu a přímých nabídek produktů ze strany Poskytovatele a třetích subjektů, ne však častěji, než 2x týdně, a zároveň,
  2. prohlašujete, že zasílání informací dle bodu a) nepovažujete za nevyžádanou reklamu ve smyslu zák. č. 40/1995 Sb. ve znění novel, neboť uživatel se zasíláním informací dle bodu a) ve spojení s § 7 zák. č. 480/2004 Sb. výslovně souhlasí,
  3. souhlas dle tohoto odstavce můžete kdykoli písemně odvolat e-mailem na vseved@loap.cz.

 

 1. Zákonným důvodem (titulem) pro zpracování osobních údajů je souhlas podle čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR a oprávněný zájem Prodávajícího dle čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR. Oprávněným zájmem Prodávajícího je přímý marketing (zasílání obchodních sdělení/newsletterů a telemarketing) a provádění průzkumu trhu. Proti zpracování osobních údajů pro účely přímého marketingu v rozsahu jméno, příjmení, e-mailová adresa, tel. číslo můžete podat námitku dle čl. 21 GDPR na e-mailové adrese vseved@loap.cz. V takovém případě společnost Piccollo Sport tyto údaje dále nezpracovává, dokud neprokáže závažné oprávněné důvody pro zpracování, které převažují nad zájmy nebo právy a svobodami subjektu údajů, nebo pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků.

 

 1. Společnost Piccollo Sport používá v rámci zvyšování kvality služeb, personalizace nabídky, sběru anonymních dat a pro analytické účely ve své prezentaci tzv. soubory cookie. Podrobnosti o cookies jsou uvedeny v cookies liště na webovém rozhraní. Používáním webového rozhraní souhlasíte s použitím zmíněné technologie.

 

Osobní údaje soutěžících

 

 1. Pokud se účastníte některé ze soutěží společnosti Piccollo Sport, použijeme vaše osobní údaje, které nám poskytnete na soutěžním kupónu/přihlášce, pro účely soutěže. Společnost Piccollo Sport zpracovává osobní údaje jednotlivců pro účely předávání cen, ale i pro případné daňové účely, pokud je to s ohledem na hodnotu ceny nutné. Souhlas s účastí v soutěži včetně zpracování osobních údajů v rámci soutěže jste vyjádřili při přihlášení do soutěže a odsouhlasením pravidel ochrany osobních údajů zde uvedených.

 

 1. Zákonným důvodem (titulem) pro zpracování osobních údajů je souhlas podle čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR a oprávněný zájem Prodávajícího dle čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR. Oprávněným zájmem Prodávajícího je přímý marketing (zasílání obchodních sdělení/newsletterů a telemarketing) a provádění průzkumu trhu. Proti zpracování osobních údajů pro účely přímého marketingu v rozsahu jméno, příjmení, e-mailová adresa, tel. číslo můžete podat námitku dle čl. 21 GDPR na emailové adrese vseved@loap.cz. V takovém případě společnost Piccollo Sport tyto údaje dále nezpracovává, dokud neprokáže závažné oprávněné důvody pro zpracování, které převažují nad zájmy nebo právy a svobodami subjektu údajů, nebo pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků.

 

Společná ustanovení

 

 1. Společnost Piccollo Sport ukládá vaše osobní údaje získané pro účely plnění smlouvy, jste-li Kupujícím, po dobu nezbytnou k výkonu práv a povinností vyplývajících z tohoto smluvního vztahu a uplatňování nároků z těchto smluvních vztahů (po dobu 15 let od ukončení smluvního vztahu). Po jejím uplynutí budou vaše údaje vymazány. Pokud společnost Piccollo Sport získala vaše osobní údaje na základě vašeho souhlasu, zpracovává je do doby odvolání souhlasu.

 

 1. Společnost Piccollo Sport pro plnění oprávněného zájmu používá služeb subdodavatelů, zejména poskytovatele web hostingu a mailingových služeb (osobní údaje jsou ukládány v EU). Subdodavatelé jsou prověřeni z hlediska bezpečného zpracování osobních údajů. Prodávající a subdodavatelé uzavřeli smlouvu o zpracování osobních údajů, dle které subdodavatelé odpovídají za řádně zabezpečení fyzického, hardwarového i softwarového perimetru, a tedy nese vůči Kupujícímu přímou odpovědnost za jakýkoli únik či narušení osobních údajů.

 

 1. Společnost Piccollo Sport má v úmyslu předat osobní údaje do třetí země (do země mimo EU). Příjemci osobních údajů ve třetích zemích jsou poskytovatelé mailingových služeb/cloudových služeb. Předávání osobních údajů je založeno na rozhodnutí Evropské komise o odpovídající ochraně podle čl. 45 GDPR (pravidla EU-US Privacy Shield a převzatý závazek poskytovatele tato pravidla dodržovat).

 

 1. Podle GDPR máte určitá práva: právo požadovat od společnosti Piccollo Sport přístup ke svým osobním údajům dle čl. 15 GDPR, opravu osobních údajů dle čl. 16 GDPR, popřípadě omezení zpracování dle čl. 18 GDPR a právo na výmaz osobních údajů dle čl. 17 odst. 1 písm. a), a c) až f) GDPR. Dále máte právo vznést námitku proti zpracování dle čl. 21 GDPR a právo na přenositelnost údajů dle čl. 20 GDPR, a to zasláním e-mailu na e-mailovou adresu vseved@loap.cz.

 

 1. V případě, že se domníváte, že bylo porušeno vaše právo na ochranu osobních údajů, máte právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů (uoou.cz).

 

 1. Jako kupující nemáte povinnost osobní údaje poskytnout. Poskytnutí osobních údajů je však nutným požadavkem pro uzavření a plnění smlouvy a bez poskytnutí osobních údajů nutných pro splnění zakázky není možné smlouvu uzavřít či jí ze strany Prodávajícího plnit.

 

 1. Jste-li mladší 15 let, nemůžete vyjádřit platný souhlas se zpracováním vašich osobních údajů. V takovém případě musí se zpracováním vašich osobních údajů souhlasit jeden z rodičů, popř. jiný zákonný zástupce.

 

 1. Osobní údaje budou zpracovány automatizovaně. Ze strany společnosti Piccollo Sport nedochází k automatickému individuálnímu rozhodování ve smyslu č. 22 GDPR.

 

 1. Byl jste seznámen s těmito pravidly před zahájením zpracování osobních údajů, tj. zejména před uzavřením smlouvy, před odesláním kontaktního formuláře, před přihlášením se do soutěže. Zaškrtnutím políčka na webu vyjadřujete souhlas s těmito pravidly.

 

 1. Společnost Piccollo Sport je oprávněna tyto podmínky změnit; je povinna bez zbytečného odkladu zveřejnit novou verzi pravidel na svých internetových stránkách, popř. zaslat novou verzi Kupujícímu na jeho e-mailovou adresu. Pokud bude změna vyžadovat váš souhlas, bude vám nová verze předložena k vyjádření, zda souhlasíte či nikoli.

 

 1. Kontaktní údaje společnosti Piccollo Sport ve věcech týkajících se těchto pravidel je: vseved@loap.cz.

 

 1. Vztahy těmito podmínkami výslovně neupravené se řídí GDPR a právním řádem České republiky, zejména zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění.

 

 1. Tato pravidla nabývají účinnosti dnem 1. 2. 2019.

154 PARNERSKÝCH PRODEJEN

1725 OBCHODŮ A VÝDEJNÍCH MÍST

Nákup vám až domů přiveze kurýr DPD nebo si zboží vyzvednete na výdejním místě po celé ČR a SR. Doručení do 2-3 pracovních dní. Zboží zakoupíte také v prodejnách našich obchodních partnerů.

Vybrat nejbližší